Slovníček a definice

COTS

Komerčně dostupný software

Digitální služby

Široký pojem označující elektronické doručování dat nebo funkcí.

Digitální technologie

Platformy, procesy a řada technologií, které jsou základem moderních informačních a komunikačních technologií (IKT), včetně internetu a mobilních telefonů, jakož i pokročilé datové infrastruktury a analytických přístupů.

Stavební bloky ICT

Opakovaně použitelné softwarové komponenty, které umožňují pracovní postupy a případy použití v různých odvětvích.

Open Source
Software vyvíjený neformálními spolupracujícími sítěmi programátorů, který je obvykle zdarma. Každý má volnou licenci k používání, kopírování, studiu a jakýmkoli změnám softwaru a zdrojový kód je otevřeně sdílen, takže lidé jsou povzbuzováni k dobrovolnému zlepšování návrhu softwaru.
  • Free and Open Source (FOSS) - odkazuje na svobodu uživatele kopírovat a znovu používat software.

  • Free/Libre Open Source software (FLOSS) - zdůrazňuje hodnotu „libre“, tj. málo nebo žádná omezení.

Platforma

Platforma je skupina technologií, které slouží jako základna, na níž lze budovat další technologie nebo provozovat aplikace a služby. Například internet je platforma, která umožňuje provoz webových aplikací a služeb.

Rámec pro investice do digitálních technologií v rámci SDG (ICT4SDG Framework)

Rámec sestávající ze čtyř vzájemně propojených vrstev, který lze využít k tomu, aby pomohl vládám a jejich partnerům zaujmout celovládní přístup k investicím do sdílené digitální infrastruktury s cílem posílit programování cílů udržitelného rozvoje napříč odvětvími.

SDG Cíle

Každý cíl udržitelného rozvoje má seznam cílů, které se měří pomocí ukazatelů, aby vlády systematicky sladily své rozvojové cíle.

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

Cíle udržitelného rozvoje zahrnují 17 cílů a 169 úkolů, které představují globální investiční priority pro dosažení udržitelného rozvoje. Cíle udržitelného rozvoje byly stanoveny v roce 2015 Valným shromážděním OSN a mají být splněny do roku 2030.

Případy užití

Definovat kroky nezbytné k dosažení obchodního cíle, který přispívá k jednomu nebo více cílům udržitelného rozvoje.

Celá vláda

Přístup, kdy orgány veřejné služby (tj. vlády) pracují napříč portfolii, aby dosáhly společného cíle a využily integrovanou vládní reakci na konkrétní problémy.

Celovládní přístup (WGA)

Odkazuje na meziodvětvové a meziorganizační zohlednění potřeb jednotlivců s ohledem na poskytování digitálních služeb integrovanějším a koordinovanějším způsobem.

Celá společnost

„Uznávají přínos a důležitou roli, kterou hrají všechny příslušné zúčastněné strany, včetně jednotlivců, rodin a komunit, mezivládních organizací a náboženských institucí, občanské společnosti, akademické obce, médií, dobrovolných sdružení a případně soukromého sektoru a průmyslu, při podpoře národního úsilí o prevenci a kontrolu nepřenosných nemocí a uznávají potřebu dále podporovat posílení koordinace mezi těmito zúčastněnými stranami s cílem zvýšit účinnost tohoto úsilí.“ (Zdroj: Politická deklarace z roku 2011, (37))

Pracovní postupy

Jsou obecné obchodní procesy, například „komunikace s klientem“ nebo „zadávání veřejných zakázek“, které podporují realizaci případu užití.