Konfigurace portálů

Katalog lze nakonfigurovat tak, aby zobrazoval pouze data, která jsou vhodná pro kontext, v němž budou použita. Správce může spravovat, které prvky se zobrazí na horním navigačním panelu, které filtry je možné použít, které původy produktů se mají zobrazit a které typy organizací se mají zobrazit. Kromě toho může konfigurovat obsah vstupní stránky, barvu pozadí webu, logo webu a obsah zápatí. Každý z těchto prvků je popsán níže.

Katalog lze navíc nakonfigurovat tak, aby zobrazoval různá data pro různé uživatelské role. Každá z těchto konfigurací se nazývá portál. Pokud má uživatel přístup k více než jednomu portálu, může pomocí hlavní rozbalovací nabídky přepínat mezi zobrazeními portálu.

Vytvoření nového portálu

Správce se k obrazovce portálu dostane z hlavní rozbalovací nabídky výběrem možnosti „Zobrazení portálu“. Zpočátku je nakonfigurováno jediné zobrazení portálu (výchozí zobrazení). Kliknutím na tlačítko „Vytvořit nový“ vytvoříte nový portálový pohled. Přidělte portálu jedinečný název a popis.

Konfigurace horní navigace

Horní navigační panel lze nakonfigurovat tak, aby zobrazoval všechny nebo některé z následujících entit:

 • Produkty

 • Organizace

 • SDGs

 • Případy užití

 • Pracovní postupy

 • Stavební bloky

 • Projekty

Klikněte na přepínač pro každou entitu, kterou chcete zapnout nebo vypnout v horním navigačním panelu.

Konfigurace navigace filtru

Navigační část bočního filtru lze nakonfigurovat tak, aby zobrazovala některý z následujících filtrů:

 • Produkty

 • Organizace

 • SDGs

 • Případy užití

 • Pracovní postupy

 • Stavební bloky

 • Projekty

 • Lokality

 • Odvětví

Klikněte na přepínač pro každou entitu, abyste ji zapnuli nebo vypnuli v navigaci filtru.

Přiřazení uživatelských rolí

Klikněte na uživatelské role, které mají mít přístup k tomuto zobrazení portálu. Pokud má uživatel přístup k více portálovým pohledům, bude moci mezi nimi přepínat.

Přiřazení původu produktu

V katalogu mohou být produkty přiřazeny k jednomu nebo více původům (zdrojům údajů o produktu). V některých případech může být portál nakonfigurován tak, aby zobrazoval pouze data z podmnožiny původů. Na obrazovce úprav portálu se zobrazí seznam všech původů produktu. Vypněte všechny původy, od kterých si nepřejete zobrazovat data o produktu.

Přiřazení typů organizací

V katalogu je několik typů organizací, včetně schvalovatele (organizace, která schválila digitální zásady), MNI (integrátora/agregátora mobilních sítí) nebo vlastníka produktu. Pokud si přejete v zobrazení portálu zobrazit pouze určité typy organizací, vypněte ty, které se nemají zobrazovat.

Konfigurace prvků uživatelského rozhraní portálu

Zbývající prvky na obrazovce zobrazení portálu umožňují správci přizpůsobit prvky uživatelského rozhraní tohoto portálu. K dispozici je editor WYSIWYG pro vstupní stránku a obsah zápatí. Obsah editoru vstupní stránky se zobrazí na domovské stránce katalogu. Editor umožňuje nahrávat obrázky a umožňuje vytvářet téměř libovolný obsah.

Podobně se obsah ovládacího prvku editoru zápatí zobrazí v zápatí každé stránky katalogu.

Uživatel může nakonfigurovat barvu pozadí zobrazení portálu. Zadejte barvu, která se má zobrazit v sekcích záhlaví a zápatí, ve formátu #rrggbb (hexadecimální RGB).

Nakonec může uživatel nahrát obrázek, který se zobrazí v záhlaví každé stránky. Obvykle to bude obrázek loga organizace, která katalog konfiguruje, ale lze použít jakýkoli obrázek.

Přepínání portálu podle subdomény

Katalog také umožňuje různá zobrazení na základě adresy URL, na kterou uživatel přejde. Pokud je například základní adresa URL onlinecatalog.com, můžeme nakonfigurovat různé portály pro projects.onlinecatalog.com a aggregators.onlinecatalog.com.

Všimněte si, že správce je zodpovědný za konfiguraci záznamů DNS pro tyto různé subdomény a zajistí, aby všechny ukazovaly na server online katalogu.

Pokud je tato funkce nastavena, bude mít přednost před výběrem portálu na základě rolí.

Chcete-li tuto funkci nakonfigurovat:
 • Na stránce nastavení vytvořte nové nastavení s názvem „Kořenová doména“. Nastavte hodnotu na základní adresu URL pro online katalog.

 • Na stránce zobrazení portálu nastavte subdoménu na příslušnou hodnotu. Všechny požadavky na <subdomain>.<root domain> budou zobrazeny s tímto portálovým zobrazením