Cíle udržitelného rozvoje

Cíle udržitelného rozvoje zahrnují 17 cílů a 169 úkolů, které představují globální investiční priority pro dosažení udržitelného rozvoje. Cíle udržitelného rozvoje byly stanoveny v roce 2015 Valným shromážděním OSN a mají být splněny do roku 2030.

Každý z cílů udržitelného rozvoje má konkrétní cíle. Jedná se o měřitelné cíle, které umožňují zjistit, zda bylo SDG dosaženo.

V online katalogu jsou SDG propojeny s konkrétními products. Tyto odkazy pomáhají uživatelům porozumět cílům udržitelného rozvoje, na jejichž řešení jsou produkty zaměřeny.

Cíle SDG jsou také propojeny s use cases. Uživatel může vidět, jaké případy užití jsou spojeny s konkrétním cílem, a u konkrétního případu užití může vidět, kterých cílů SDG a cílů SDG se daný případ užití týká.

Navštivte stránku Filters page a podívejte se, jak lze filtry používat k vytváření výkonných vyhledávání, která propojují SDG s případy užití, pracovními postupy, stavebními bloky a produkty.